WEBDESIGN- OG SERVICEAVTALE

Dette er en avtale mellom ____________________(kunde) og Svendsen Profil AS (SP). Avtalen gjelder fra dagen den er underskrevet og frem til gyldig oppsigelse.

 1. Prosjektbeskrivelse.
  Kunden ønsker å benytte Svendsen Profil AS til å lage, samt å drifte og vedlikeholde nye nettsider. Kundens krav til nettsiden er følgende:
  ________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________

 2. Fremdrift.
  Partene er enige om følgende fremdrift:
  Kunden starter prosessen ved å velge mal i samråd med SPs webdesigner.

Utarbeiding av designforslag: _____._____._________

Kundens tilbakemelding: _____._____._________

Ferdigstilling: _____._____._________

 • Revisjoner.
  Kunden har krav på en revisjon. Antall revisjoner utover én, vil bli belastet kunden med kr. 2000, – per revisjon.
 • Drift og vedlikehold.
  Oppdateringer. Oppdateringer av programvare og utvidelser skjer uten å varsle kunden på forhånd.
  Sikkerhetskopi. Det tas automatisk nattlig sikkerhetskopi av nettstedet og nettstedets database. Dersom det er ønskelig med hyppigere sikkerhetskopiering, kan dette spesifiseres i avtalen.
 • Serviceavtale.
  Alle nettsider levert av SP følges av en obligatorisk service- og vedlikeholdsavtale. Avtalen faktureres forskuddsvis for 12 måneder av gangen, og fornyes automatisk for nye 12 måneder 14 dager før avtalens utløp. Oppsigelse av avtalen må skje senest 30 dager før fornyelse.
 • Betaling.
  Partene er enige om følgende betaling og betalingsbetingelser:

Totalpris etablering: _____________________________________________________

Forhåndsbetaling (Forfaller før prosjektstart): ____________________________

Sluttfaktura (Forfaller etter fullført leveranse): __________________________
Fast månedsbeløp (Faktureres forskuddsvis for 12 mnd.): kr. 590,- + MVA

 • Konfidensialitet.
  I løpet av denne avtalen kan det være nødvendig for kunden å dele proprietær informasjon, inkludert forretningshemmeligheter, bransjekunnskap og annen konfidensiell informasjon til SP for at designeren skal kunne fullføre nettstedet i sin endelige form. Designeren vil ikke dele noe av denne proprietære informasjonen med andre, selv etter at avtalen er oppfylt. Designer vil heller ikke bruke noe av denne proprietære informasjonen til sin personlige fordel, selv etter at avtalen er oppfylt.
 • Eierskapsrettigheter.
  Kunden fortsetter å eie all proprietær informasjon den deler med SP i forbindelse med prosjektet. SP har ingen rettigheter til denne proprietære informasjonen, og kan ikke bruke til annet enn å fullføre prosjektet. Etter at avtalen er fullført, vil kunden eie det endelige nettsteddesignet. Mens SP vil tilpasse kundens nettsted til kundens spesifikasjoner, erkjenner kunden at nettsteder generelt har en felles struktur og grunnlag. SP fortsetter å eie alle malutforminger den kan ha opprettet før denne avtalen. SP vil videre eie alle malutforminger den kan opprette som et resultat av denne avtalen.
 • Representasjoner og garantier.
  Designer
  . SP garanterer at det har rett til å inngå og utføre denne avtalen. SP garanterer videre at det har rett til å bruke og distribuere designene som er opprettet for kunden, og at slike design ikke eies av noen andre, så langt SP har kunnskap om. I tilfelle SP ikke har disse rettighetene, vil SP tilbakebetale eventuelle kostnader kunden får i denne forbindelse, eller på annen måte ta ansvar slik at kunden ikke blir skadelidende.
  Kunde. Kunden representerer og garanterer at han/hun har rettigheter til å bruke proprietær informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, forretningshemmeligheter, varemerker, logoer, opphavsrettigheter, bilder, data, figurer, innhold og lignende som det gir SP til bruk på kundens nettsted. I tilfelle kunden ikke har disse rettighetene, vil kunden tilbakebetale eventuelle oppståtte skader SP kan oppleve eller ta ansvar slik at SP ikke blir skadelidende.
 • Garantifraskrivelse.
  SP skal opprette et nettsted etter kundens formål og etter kundens spesifikasjoner. SP garanterer ikke at nevnte nettsted vil skape ytterligere fortjeneste, salg, eksponering, merkevaregjenkjenning eller lignende. Designer har ikke noe ansvar overfor kunden, dersom nettstedet ikke fører til kundens ønskede resultat(er).
 • Ansvarsbegrensning. Ikke under noen omstendigheter skal noen av partene være ansvarlige overfor den andre parten, eller noen tredjepart, for skade som følger av denne avtalen. For eksempel, men ikke begrenset til, tap av inntekt, forventet fortjeneste, tapt virksomhet, kostnader for forsinkelse, eller svikt i leveringen.
 • Rettslige utgifter. I tilfelle en tvist som resulterer i rettslige skritt, vil den seirende parten ha rett til å få dekket sine utgifter i forbindelse med saken, inkludert, men ikke begrenset til advokathonorarene.
 • Juridisk og bindende avtale. Denne avtalen er lovlig og bindende mellom partene som nevnt ovenfor. Denne avtalen kan inngås og er lovlig og bindende både i Norge og i hele Europa. Partene erklærer hver for seg at de har myndighet til å inngå denne avtalen.


Partene godtar vilkårene og betingelsene som er angitt ovenfor, som vist av deres signaturer som følger:

“KUNDE”

Dato: _____________________________________


Signatur: ______________________________

“SVENDSEN PROFIL AS”

Dato: __________________________________


Signatur: ______________________________